Ђачки парламент

 

Извод из Правилника о раду ОШ "Вељко Дугошевић"

Ученички парламент оснива се ради:

1. давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, начину уређивања школског простора, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2. разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3. обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента;

4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе

5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions