Организација наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда и излета за ученике од 1. до 8. разреда
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатно објашњење конкурсне документације

Осигурање ( школска 2019-2020.г.)
Izvestaj o strucnoj oceni ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o pokratanju postupka nabavke usluga-Usluga osiguranja oblikovana u dve partije
Poziv za podnosenje ponuda- DDOR osiguranje
Poziv za podnosenje ponuda -Dunav osiguranje
Poziv za podnosenje ponuda Uniqa osiguranje
Poziv za podnosenje ponuda -Wiener stadtische osiguranje
Poziv za podnosenje ponuda-AMS osiguranje
Poziv za podnosenje ponuda-Generali osiguranje
Resenje o imenovanju lica za realizaciju nabavke
Uputstvo ponuđačima za pripremu ponude, NN 08-19.з
Zapisnik o otvaranju ponuda za partiju 1-osiguranje ucenika i predskolaca
Zapisnik o otvaranju ponuda za partiju 2-osiguranje zaposlenih

Електрична енергија

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


Фебруар 2019. године

План јавних набавки и План набавки за 2019. годину


Децембар 2018. године

Позив за подношење понуде, храна у боравку

Конкурсна документација, храна у боравку

Изјава о одсуству сукоба интереса, храна у боравку

Одлука о додели уговора


Новембар 2018. године

Измена број 6 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину


Јул 2018. године

Измена број 5 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Измена број 4 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Измена број 3 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Измена број 2 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину


Мај 2018. године

Одлука о додели Уговора у поступку ЈНМВ добара Ел.енергија -08-18.

Позив за подношење понуде, електрична енергија

Конкурсна документација, електрична енергија

Измена број 1 Плана јавних набавки и Плана набавки за 2018. годину

Извештај о финансијском пословању за 2017. годину, обр. 1,2,3,4

Извештај о финансијском пословању за 2017. годину, образац 5


Јануар 2018. године

План јавних набавки за 2018. годину


Октобар 2017. године

Одлука о додели уговора, храна у боравку

Позив за подношење понуде, храна у боравку

Конкурсна документација, храна у боравку

Додатно објашњење


Април 2017. године

Позив за подношење понуде, храна

Конкурсна документација,храна

Позив за подношење понуде, струја

Конкурсна документација, струја